fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

aan het 2e Grieks-Nederlands Εxpo Festival (GNEF)


ALGEMENE BEGRIPSBEPALINGEN

 • Organisator: De Sociale Coöperatie “ElladaPantou” [Griekenland Overal], handelsnaam KOIN.S.EP.“Ellada Pantou”, gevestigd in Glyfada, Prov. Attiki (GR), Anatolikis Romilias nr. 80, met btw-nummer 997367670, Belastingkantoor Glyfada, wettelijk vertegenwoordigd door de Voorzitter en Bestuurder van de Coöperatie, dhr. Thomas Sopilidis (krachtens de notulen nr. 22 d.d. 21-03-2017 van het Stuurcomité v/d Coöperatie), die het 2e Grieks-Nederlands Expo Festival organiseert, hierna “GNEF” genoemd.
 • Exposant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die deelneemt aan de handelsbeurs “GNEF”, op voorwaarde dat die persoon zich op voorhand digitaal heeft aangemeld via de website www.gnef.nlofwel het Deelnameformulier heeft ondertekend en verzonden, aangevuld met de eventuele documenten ter bestelling van bijkomende materialen en diensten, en het vereiste voorschot naar behoren heeft overgemaakt.
 • Standruimte: De beschikbare tentoonstellingsruimte zonder standbouw, uitgedrukt in vierkante meter, toegewezen aan de Exposant, waarvan de precieze locatie wordt gekozen door de Organisator.
 • Beursstand: De beschikbare tentoonstellingsruimte met standbouw, uitgedrukt in vierkante meter, toegewezen aan de Exposant, waarvan de precieze positie wordt gekozen door de Organisator.
 • Kosten Standhuur: Het totaal verschuldigde bedrag voor het gebruik van de Standruimte (met of zonder standbouw) en van de geleverde diensten van algemene organisatorische aard die werden uitgevoerd of zullen worden uitgevoerd door de Organisator, zoals omschreven in de aanvraag tot deelname.
 • 2e Grieks-Nederlands Expo Festival, hierna “GNEF” genoemd: Het driedaagse event ter promotie en stimulering van de commerciële en interculturele dialoog tussen Nederland en Griekenland. Het “GNEF” zal worden gehouden in het expositiecentrum “Expo Houten”, op het adres Meidoornkade 24, 3992 AE Houten, in Utrecht, Nederland op 15, 16 en 17 maart 2019, onder verantwoordelijkheid van de Organisator, en omvat een tentoonstelling voor het promoten en adverteren van Griekse producten en diensten, met de gelegenheid tot detailverkoop, en diverse andere evenementen en activiteiten zowel van zakelijke als van artistieke aard.

Voor het realiseren van het GNEF in zijn geheel, heeft de Organisator de exporuimte gehuurd in het paviljoen met nummer 3, namelijk “Hall 3”, groot 2100 m2, in het expositiecentrum “Expo Houten”.

De openingsuren van het GNEF zijn de volgende:

 • Vrijdag 15-03-2019 van 14:00 tot 19:00
 • Zaterdag 16-03-2019 van 09:00 tot 19:00
 • Zondag 17-03-2019 van 09:00 tot 19:00

Het GNEF staat in het teken van Griekenland en zijn commerciële en interculturele dialoog met Nederland. De Exposant kan zich aanmelden voor volgende thema’s (indicatieve en niet beperkende opsomming):

 1. Producten
  Landbouwproducten, Verpakte voedingsmiddelen, Wijn en Frisdrank, Cosmetica, Gebruiksvoorwerpen en praktische structuren, Apparatuur etc.
 2. Diensten
  Toerisme, Medische en aanverwante diensten, Onderwijs, Wellness en Wellbeing, Milieu en Duurzame Ontwikkeling, Consulting, Transport etc.
 3. Immaterieel Cultureel Erfgoed en de Creatieve Sector
  Agrovoeding, Informatietechnologie (IT), Muziek, Beeldende Kunsten, Kleding - Mode- Accessoires, Filmkunst, Theater, Literatuur, Filosofie, Solidariteit - Activisme, Interculturele Dialoog - Culturele Diplomatie etc.

Aan het GNEF kunnen natuurlijke personen, rechtspersonen, bedrijven en ondernemingen uit heel Europa deelnemen, die hun professioneel en institutioneel netwerk wensen uit te breiden naar de overige GNEF-deelnemers toe (B2B), en tegelijkertijd producten, diensten en goederen wensen te promoten en adverteren en die tevens aan de Bezoekers te verkopen indien ze aan alle voorwaarden voldoen (B2C).

 • Bezoeker: Iedere natuurlijke persoon die de exporuimte van het GNEF betreedt na het betalen van een toegangsbewijs, en op die manier toegang verkrijgt tot diensten, producten, goederen, evenementen, e.d. die worden aangeboden aan de bezoeker hetzij door de Exposant, hetzij rechtstreeks door de Organisator.

ALGEMENE VOORWAARDEN – VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Deze Voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen de Organisator en de Exposant, welke overeenkomst bekrachtigd wordt enerzijds door het invullen, ondertekenen en verzenden van het Deelnameformulier naar de Organisator, hetzij digitaal hetzij op papier, en anderzijds door het overmaken van het vereiste voorschot.

Van deze regels kan uitsluitend worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen.

Derden die op grond van deze Voorwaarden niet als Exposant kunnen worden beschouwd, kunnen hieraan ook geen rechten ontlenen.

De Organisator heeft het recht om de deelname van een bepaalde Exposant te weigeren, indien geoordeeld wordt dat het te promoten voorwerp niet strookt met het profiel van het GNEF, zonder dat de Organisator daarvoor verantwoording hoeft af te leggen bij de Exposant.

De contracterende partijen dienen gedurende de hele periode dat het GNEF wordt voorbereid en gehouden, zo spoedig mogelijk en met alle passende middelen elkaar op de hoogte te brengen in geval van belemmering, enig probleem, onvoorziene omstandigheden, incidenteel voorval of overmacht, waardoor het geheel of gedeeltelijk houden van het GNEF moeilijk of onmogelijk wordt. De partijen verbinden zich ertoe al het mogelijke te zullen doen opdat het GNEF toch onverhinderd en zo soepel mogelijk kan verlopen.

De Exposant is als enige verantwoordelijk voor de producten die hij gaat tentoonstellen en die moeten voldoen aan alle wettelijke vereisten. Bovendien dient de Exposant volledig legaal te zijn overeenkomstig de wetgeving die van toepassing is op zijn bedrijvigheden.

De Exposant is ook verantwoordelijk voor het vervoer, het afleveren en de inontvangstneming van zijn eigen goederen (of goederen voor zijn rekening) tenzij anders overeengekomen door de partijen bij schriftelijke overeenkomst.

PRIJZEN STANDHUUR EN BETALINGSVOORWAARDEN

De huurprijs van de tentoonstellingsruimten die worden omschreven als Standruimte/Beursstand wordt bepaald door de Organisator en staat in detail vermeld op het Deelnameformulier.

De huurprijs omvat het huren van een Standruimte/Beursstand tijdens de hele duur van het GNEF, vanaf de opbouw en het gebruik van de stand, tot de afbouw ervan.

De totale kosten van enerzijds de huurprijs van de Standruimte/Beursstand en anderzijds de deelname door de Exposant, komen tot stand via volgende stappen:

 1. Het invullen en verzenden van het “Aanmeldingsformulier” via de website www.gnef.nlofwel het ondertekenen en verzenden aan de Organisator, van alle vereiste documenten per e-mail, fax, koerier of post (Deelnameformulier, Algemene Voorwaarden voor Deelname, eventuele documenten ter bestelling van bijkomende materialen en diensten etc.) .
 2. Het betalen van een voorschot van 20% van het totaal verschuldigde bedrag, binnen 7 kalenderdagen na de onder punt 1 genoemde verzending.
 3. De volledige afbetaling van de resterende 80% binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van het Deelnameformulier door de Organisator, en in elk geval uiterlijk op vrijdag 15 februari 2019.

Is het voorschot van 20% niet overgemaakt binnen de voornoemde termijn, dan wordt de aanmelding als nietig beschouwd en kan de Exposant niet deelnemen aan de beurs.

ANNULERING VAN DEELNAME

In geval van annulering van deelname namens de Exposant, is deze laatste gehouden tot het betalen van volgende annuleringskosten:

 • 20% van de totale deelnamekosten in geval van annulering na 30 oktober 2018,
 • 50% van de totale deelname kosten in geval van annulering na 15 december 2018,
 • 100% van de totale deelnamekosten in geval van annulering na 15 februari 2019,

Ongeacht de aanmeldingsdatum.

Annulering gebeurt hetzij via de website www.gnef.nl, hetzij door het opsturen van een schriftelijk verzoek op een voor de Exposant praktische wijze, waarbij als annuleringstijdstip wordt aangenomen de datum waarop de Organisator het document in ontvangst neemt.

KEUZE STANDLOCATIE

Ter wille van de goede werking van het GNEF behoort het tot de verantwoordelijkheid van de Organisator zelf om de locatie van een Standruimte/Beursstand uit te kiezen voor elke Exposant afzonderlijk, en die ruimte of stand aan deze laatste aan te bevelen.

GEBRUIK VAN DE STANDRUIMTE

 • Tijdens de openingstijden van het GNEF dient de Exposant te zorgen voor voldoende bemanning op de Standruimte/Beursstand, d.w.z. dat er minstens één vertegenwoordiger aanwezig moet zijn om het publiek van dienst te zijn.
 • De Exposanten en/of hun vertegenwoordigers/agenten/ personeelsleden zijn verplicht hun exposantenbadge te dragen.
 • De Exposant mag op eigen verantwoordelijkheid rechtstreeks aan de consument verkopen.
 • Het is niet toegestaan aan medewerkers of vrijwilligers of derden die niet gemachtigd zijn en niet officieel aangemeld werden door de Exposant en evenmin bij deze laatste in dienst zijn, om op enigerlei wijze medewerking te verlenen op de Standruimte/Beursstand en/of op het GNEF i.h.a., tenzij de Organisator hiertoe schriftelijke toestemming heeft gegeven.

De Exposant heeft het recht niet:

 • om de Standruimte/Beursstand (of een deel daarvan) af te staan of onder te verhuren of anderszins voor gebruik af te geven aan derden, zonder schriftelijke toestemming van de Organisator.
 • om in de Standruimte/Beursstand producten of diensten te presenteren voor rekening van derden. Gebeurt dit toch en wordt dit opgespoord, dan dient de Exposant de betreffende zaken onmiddellijk te verwijderen op bevel van de Organisator, tenzij de Exposant een erkende distributeur of vertegenwoordiger is van die derde, en hij de Organisator daarvan op voorhand in kennis heeft gesteld en daarvoor de expliciete goedkeuring heeft gekregen van de Organisator in het kader van zijn deelname aan het GNEF.
 • om derden geheel of gedeeltelijk gebruik te laten maken van de Standruimte / Beursstand voor andere doeleinden dan die welke overeengekomen zijn.
 • De Organisator heeft het recht te eisen van de Exposant dat hij onmiddellijk niet aangemelde producten / reclamemateriaal /personeel verwijdert, en dit op kosten en verantwoordelijkheid van de Exposant zelf.

.         Het is de Exposant niet toegestaan:

 • om op dergelijke wijze gebruik te maken van de Standruimte/Beursstand, dat hij de overige exposanten of bezoekers stoort, bijv. door lawaai, verblindende verlichting, belemmering van de doorloopgangen, of enige andere vorm van overlast.
 • om muziek af te spelen op de Standruimte/Beursstand.
 • om goederen, meubelen, borden of reclamemateriaal, in de ruimste zin van het woord, te gebruiken of te plaatsen bovenop of buiten de Standruimte/Beursstand.
 • om prijslijsten, flyers of enige andere vorm van reclamemateriaal uit te geven en uit te delen buiten de eigen Standruimte/Beursstand, of aan de binnen- of buitenzijde van de GNEF-ingangen, zonder schriftelijke toestemming van de Organisator.
 • om video- of geluidsopnames of foto’s te maken van objecten en personen die zich niet op de eigen Standruimte/Beursstand bevinden.
 • om entreegeld, een vergoeding of enige soort van betaling te vragen aan bezoekers, om zijn Standruimte/Beursstand te bezoeken of zijn activiteiten mee te maken.
 • om op zijn Standruimte/Beursstand of op het GNEF in het algemeen, cateringdiensten of cateringproducten te leveren tegen betaling of tegen enige vorm van vergoeding, zonder schriftelijke toestemming van de Organisator.
 • om als Exposant op zijn Standruimte drank of eten te serveren tegen betaling, aan gezeten of rechtstaande gasten. Alleen de Organisator voorziet in catering.

INRICHTING STANDRUIMTE EN SCHOONMAAK ERVAN

De Exposant mag, in overeenstemming met de Voorwaarden voor Deelname en Richtlijnen vanwege de Organisator, zijn Standruimte/Beursstand vrij inrichten volgens eigen voorkeur. De uren en dagen voor opbouw en afbouw (inclusief schoonmaak) van de Standruimte/Beursstand zullen tijdig worden aangekondigd door de Organisator.

 • In het geval de Exposant niet komt opdagen om zijn Stand op te bouwen binnen de daartoe door de Organisator voorziene tijdruimte, als er 12 uren zijn verstreken vanaf de aanvang van het GNEF, en de Exposant de Organisator niet heeft ingelicht, dan wordt zijn deelname als nietig beschouwd en kan de Organisator naar eigen goeddunken beschikken over de vrijgekomen Standruimte/Beursstand. In dat geval heeft de Exposant geen recht op restitutie van de betaalde bedragen, conform deze Voorwaarden.
 • De tussenwanden van de Standruimte/Beursstand zijn 2,50 meter hoog. Geen enkele constructie mag deze hoogte overschrijden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Er mogen geen kabels vastgemaakt worden aan het plafond van de hall, ten behoeve van standdecoratie, luifels, verlichting e.d.
 • Het is verboden om aansluitingen van elektriciteit, verwarming, ventilatie of brandbeveiligingsapparatuur af te dekken, die zich bevinden binnen of boven de Standruimte/Beursstand, of op de vloer ervan.
 • Indien de Organisator van mening is dat de inrichting en/of de constructie van de Stand niet voltooid is binnen de voorziene opbouwtermijn, dan heeft hij het recht om voor rekening en voor risico van de Exposant, alle nodige maatregelen te treffen met het oog op een elementaire afwerking.
 • De Exposant krijgt de overeengekomen Standruimte/Beursstand leeg en schoon en dient deze na afloop van de beurs in precies dezelfde toestand achter te laten.
 • Zolang de beurs duurt, is elke Exposant verantwoordelijk voor het schoonmaken van zijn Standruimte/Beursstand, alsook voor het (laten) ophalen van afval en recyclagemateriaal, van op het GNEF.
 • Het is mogelijk om, na overleg ter plaatse, het afval of recyclagemateriaal te laten ophalen door de Organisator. De kosten hiervoor bedragen 150,00 euro per 1.000 liter papier of afval. De vaste minimumprijs voor deze dienst bedraagt 50,00 euro (exclusief 24% btw).
 • Enige schade veroorzaakt door de Exposant, zijn vertegenwoordigers, zijn agenten of zijn personeelsleden, aan de Standruimte/Beursstand of aan de gemeenschappelijke ruimten, valt volledig ten laste van de Exposant. Na inspectie ter plaatse door de verantwoordelijke van het expositiecentrum “Expo Houten”, in samenwerking met de Organisator, wordt de hoogte van de schadevergoeding vastgesteld. De schadevergoeding wordt ter plaatse betaald, ofwel wordt door de Exposant ter plaatse een schuldbekentenis ondertekend en betaalt hij binnen een termijn van 7 dagen na afloop van het GNEF.

Indien de Standruimte/Beursstand onvoldoende of niet tijdig wordt schoongemaakt tijdens het GNEF, heeft de Organisator het recht:

 • om alle betrokken materiaal, goederen of verpakkingen te verplaatsen ofwel op te slaan op kosten en voor risico van de Exposant.
 • om de Standruimte/Beursstand terug te brengen in de staat waarin die oorspronkelijk aan de Exposant gegeven werd. De kosten daarvan komen ten laste van de Exposant.
 • om naar eigen goeddunken materiaal en producten te vernietigen of te verkopen, waarvan niet duidelijk is aan wie ze toebehoren, en die niet werden meegenomen door de eigenaar tegen 12u ‘s middags van de dag volgend op de laatste GNEF-beursdag.

HET AFLEVEREN, OPHALEN EN VERWIJDEREN VAN GOEDEREN EN PRODUCTEN

Het is de Exposant niet toegestaan om tijdens de openingsuren van het GNEF, in de Standruimte/Beursstand goederen en producten aan te brengen of te verwijderen, aangezien die taken moeten gebeuren buiten de GNEF-openingsuren.

De Exposant is verantwoordelijk voor het transport, het plaatsen en het ophalen van zijn producten, tenzij anders overeengekomen met de Organisator.

De Organisator is geenszins verantwoordelijk voor de producten van de Exposant. Alle verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de Exposant.

De Exposant is aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het vervoeren van goederen en/of materiaal naar de hall op de beurslocatie. De Exposant dient maatregelen te treffen om eventuele schade te voorkomen, hetzij op eigen initiatief, hetzij in samenspraak met de Organisator, indien nodig en mogelijk.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Behalve onderstaande schikkingen kan de Organisator aanvullende veiligheidsmaatregelen treffen indien hij dit nodig acht voor de veiligheid op de GNEF-beurs.

 • Geen enkele uitgang, doorloopgang, nooduitgang, trap e.d. mag geheel noch gedeeltelijk belemmerd worden.
 • Brandbestrijdingsapparatuur moet te allen tijde zichtbaar en toegankelijk zijn.
 • Het gebruik van gevaarlijke, giftige of licht ontvlambare materialen voor de inrichting en/of decoratie van de standruimte, is niet toegestaan.
 • Het gebruiken, verkopen of demonstreren van apparatuur, kachels, haarden e.d. met open vuur, is niet toegestaan.
 • Het gebruik of bezit van om het even welke soort van gas, in flessen of in een andere vorm, is niet toegestaan in het gebouw.
 • Kabels en aansluitingen die aangebracht worden in gangen en vluchtwegen moeten goed vastgemaakt en afgeplakt worden met duurzaam plakband om te voorkomen dat men erover struikelt of uitglijdt.
 • In geval van gevaar, dient de Exposant terstond de instructies op te volgen van de veiligheidsmanager van het expositiecentrum, de Organisator en/of de brandweer.
 • Alle producten van de Exposant vallen permanent onder diens eigen verantwoordelijkheid. De Organisator is geenszins aansprakelijk voor eventuele schade, verlies of diefstal op de Stand.
 • De Exposant is verantwoordelijk voor het toezicht op de Stand tijdens de uren van opbouw, tijdens de openingsuren van de beurs en tijdens de afbouw van de Stand.
 • Het is niet toegestaan ’s nacht in de exporuimte te blijven of er aanwezig te zijn buiten de vastgestelde uren van de beurs.

De Exposant dient zich te voegen naar de geldende veiligheidswetten en strikt de veiligheidsregels, -voorschriften en -instructies, opgelegd door de Organisator en de veiligheidsmanager van Expo Houten, op te volgen.

VOORLICHTING EN TOESTEMMING TEN AANZIEN VAN HET VERMELDEN VAN EIGENNAAM – FIRMANAAM – LOGO VAN DE EXPOSANT

Hierbij geeft de Exposant toestemming aan de Organisator om de eigennaam, de firmanaam, het logo, het profiel, de omschrijving van de bedrijvigheid, de website, de webpagina en de contactgegevens van de Exposant te vermelden in de nieuwsbrieven en de reclamecampagne, alsook op de officiële website en sociale media, met betrekking tot het GNEF, en in alle materiaal dat het voorwerp van het GNEF promoot. De Exposant kan te allen tijde deze toestemming schriftelijk intrekken. Eventuele intrekking van de toestemming doet niets af aan de wettigheid van het materiaal dat reeds gepubliceerd of gepost was op het tijdstip van de intrekking.

VOORLICHTING EN TOESTEMMING BETREFFENDE HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN BEELDEN (IN FOTO'S EN VIDEO'S) VAN DE STANDRUIMTE/BEURSSTAND

De Organisator is bevoegd om foto’s en video’s te maken en in zijn bezit te hebben, als aandenken aan het GNEF en aan de activiteiten tijdens de beurs. Dit materiaal zal worden toegezonden aan de Exposanten en kan worden gepubliceerd in drukwerk of worden gepost op de website van de Organisator en van het GNEF of op sociale media. Hierbij geeft de Exposant toestemming aan de Organisator wat betreft foto’s en video’s van zijn Standruimte/Beursstand. De Exposant kan te allen tijde deze toestemming schriftelijk intrekken. Eventuele intrekking van de toestemming doet niets af aan de wettigheid van het materiaal dat reeds gepubliceerd of gepost was op het tijdstip van de intrekking.

AANSPRAKELIJKHEID - VERZEKERING

 • De Organisator draagt enkel de wettelijke aansprakelijkheid voor grove nalatigheid en opzettelijk wangedrag van de Organisator en/of zijn personeel.
 • De Organisator kan niet garanderen dat de Exposant winst boekt of voordeel haalt uit zijn deelname aan het GNEF.
 • De Organisator is in elk geval niet verantwoordelijk voor:
 • enige indirecte of gevolgschade en/of verlies
 • winstderving
 • inkomensderving
 • klantenverlies
 • De Organisator heeft een wettelijke-aansprakelijkheidsverzekering aangegaan voor gebeurtenissen die onder zijn verantwoordelijkheid vallen.
 • Maar het blijft de verantwoordelijkheid van de Exposant om zijn tentoongestelde waar, producten en/of materiaal alsook zijn personeel en vertegenwoordigers te verzekeren. Daarvoor is enkel en alleen de Exposant en geenszins de Organisator verantwoordelijk.
 • De Exposant draagt de volle verantwoordelijkheid voor eventuele schade aan tentoongestelde waar, materiaal, decoratie, voorraden, de beursstand of andere eigendommen, als gevolg van brand, diefstal, slijtage, verlies, defect, wateroverlast of blusschade.
 • De Exposant zal schadevergoeding moeten betalen aan de Organisator voor eventuele schadeclaims ingediend door derden voor enige schade veroorzaakt door de Exposant zelf, door zijn personeel of door zijn bezoekers, of voor enige schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze Voorwaarden, hetzij door de Exposant, hetzij door zijn personeel.
 • Hoewel de locatie gedurende de hele periode van het GNEF onder toezicht zullen staan, dient de Exposant alle maatregelen te treffen tegen slijtage, brand, diefstal, schade etc., niet alleen tijdens de openingsuren van het GNEF maar vooral ook tijdens de opbouw- en afbouwdagen.
 • De exporuimte wordt bewaakt van het begin tot het einde van het GNEF, maar de Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, brand, wateroverlast, vernieling van inrichtingen en tentoongestelde waar, om welke reden of oorzaak ook.
 • ’s Avonds, nadat het GNEF gesloten is voor het publiek, kunnen de Exposanten hun producten opbergen in speciaal daartoe voorziene kasten met slot, tegen betaling en na overleg ter plaatse.
 • De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade die de Exposant, zijn personeel of zijn bezoekers direct of indirect lijden, indien de betrokken schade veroorzaakt werd door derden, zoals o.m. stopzetting van de beurs, schade door diefstal of vernieling, of enige andere schadeoorzaak.
 • De vaklui die geëngageerd werden voor formele en verplichte werkzaamheden, zoals de Erkende Aannemer voor Algemene Elektriciteitswerken, zijn onafhankelijke aannemers die geen verband houden met de Organisator.
 • De Exposant is verantwoordelijk voor het transport, het afleveren en de inontvangstneming van zijn eigen goederen (of de goederen voor zijn rekening), tenzij anders is geregeld aan de hand van een specifieke schriftelijke overeenkomst tussen de Organisator en de Exposant.
 • In elk geval, indien ondanks al het bovenstaande, de Organisator toch aansprakelijk wordt gesteld, dan blijft de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat de Exposant betaald heeft voor zijn deelname aan het GNEF of tot het bedrag waarvoor de Organisator gedekt is voor de oorzaak in kwestie.

NIET NALEVEN VAN DE VOORWAARDEN

Als de Exposant de vereiste voorwaarden, bedingen, regels, aanbevelingen of richtlijnen van de Organisator niet opvolgt, heeft de Organisator het recht de nodige maatregelen te treffen opdat aan bovengenoemde voorwaarden, eisen, regels en richtlijnen wordt voldaan.

ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN

Het staat de Organisator vrij om te beslissen over de meest geschikte aanpak van onvoorziene omstandigheden die niet opgenomen zijn in onderhavige tekst.

ALGEMENE OPMERKINGEN

De Organisator kan zonder enige aansprakelijkheid de openingstijden, begin- en einddatum van het GNEF wijzigen of zelfs de duur ervan inkorten, wanneer de Organisator van mening is dat dit zou bijdragen tot een succesvollere en meer soepele werking en organisatie.

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld tegenover de Exposant, indien het GNEF zou worden afgelast of zou doorgaan in een andere exporuimte om redenen van overmacht, of door toevallige of algemene noodsituaties waaraan de Organisator geen schuld heeft, zoals oorlog, mobilisatie, brand, overstroming, calamiteiten, natuurramp, rellen, terroristische actie, staking, vakbondsacties, nalatigheden van de overheidsinstanties of van het expositiecentrum, het niet gereed zijn van het expositiecentrum, openbare werken die de goede werking van het GNEF verhinderen etc.

De Organisator dient wel de Exposanten op de hoogte te stellen wanneer een van bovenstaande gevallen zich voordoet.

In elk geval kan de Organisator niet aansprakelijk gesteld worden voor enige door de Exposanten geleden rechtstreekse of gevolgschade of winstderving. Hierbij doen de Exposanten afstand van het recht om enig rechtsmiddel (in eerste of tweede instantie) in te stellen tegen de Organisator.

De Organisator is bevoegd om alle kwesties te regelen die niet voorzien zijn door de geldende voorwaarden, en is gerechtigd om de voorwaarden aan te vullen waar nodig, met het oog op de goede werking van het GNEF.

Alle brieven met titel “RICHTLIJNEN VOOR EXPOSANTEN” die naar de Exposant worden verzonden, zullen praktische en nauwkeurige instructies bevatten over de organisatie en werking van het GNEF, en maken integraal deel uit van deze Voorwaarden.

In geval van overtreding door de Exposant van enig artikel van deze Voorwaarden voor Deelname of van richtlijnen of enig voorbehoud gemaakt door de Organisator, zal resulteren in de tijdelijke of definitieve schrapping van de Exposant, met onmiddellijke ingang, zonder recht op schadevergoeding of compensatie. In dergelijke gevallen kan de Organisator naar eigen goeddunken beschikken over de vrijgekomen Standruimte/Beursstand.

Het digitaal indienen van het Aanmeldingsformulier via de website www.gnef.nl of het verzenden van het ondertekende Deelnameformulier houdt de expliciete aanvaarding in van alle voorwaarden en voorschriften die in deze Voorwaarden beschreven staan, alsook van die welke zullen worden toegevoegd in de vorm van brieven met titel “RICHTLIJNEN VOOR EXPOSANTEN”, en machtigt de Organisator om het GNEF te besturen namens en in naam van de ondergetekende, op grond van de voorwaarden en omstandigheden die in deze teksten zijn vastgelegd.

WIJZIGING VAN EEN VOORWAARDE

Eventuele wijziging van een voorwaarde zal slechts geldig zijn indien opgesteld naar aanleiding van een gezamenlijke schriftelijke overeenkomst tussen partijen. Geen enkel ander bewijsmiddel wordt aanvaard.

Indien enige voorwaarde, bepaling of onderdeel van deze Algemene Voorwaarden door een rechtbank wordt beoordeeld of door de partijen wordt beschouwd als zijnde indruisend tegen de wet of niet uitvoerbaar, heeft dit geen invloed op de geldigheid en toepasselijkheid van de overige voorwaarden en voorschriften in deze tekst. In voorkomend geval zullen de partijen trachten de ongeldige voorwaarde te vervangen door een andere, geldige voorwaarde om het onderwerp in kwestie te regelen.

CONTRACTBREUK, SCHENDING VAN EEN VOORWAARDE, RECHT OP ONTBINDING

In geval van het niet of niet naar behoren nakomen van verplichtingen die voortvloeien uit deze voorwaarden, of schending van die voorwaarden, dienen de partijen in eerste instantie door samenwerking en minnelijke onderhandeling, beheerst door de principes van goede trouw en goed handelsgebruik, te proberen het onderlinge geschil op te lossen en de onregelmatigheid zo spoedig mogelijk recht te zetten. Indien ondanks de inspanningen van beide partijen het geschil onopgelost blijft en de contractuele verplichtingen niet worden nagekomen, dan heeft de benadeelde partij het recht om over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst wegens gegronde reden.

TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDHEID, GESCHILLEN

Op deze overeenkomst is het Grieks Recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan tussen beide partijen en die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden, zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbanken te Athene.

Υποστηρικτές - Δωροθέτες

Υποστηρικτές - Δωροθέτες
Supporters - De prijzen worden beschikbaar gesteld door

www.natureseminars.gr www.altamar.gr www.biohotel.gr marmaribay.gr www.irenestudios.gr flexiphil.uk discoververia.gr www.courierpontos.com www.grieksegidsreizen.nl vvgn.eu vvgn.eu 5star

Εταιρικοί Συνεργάτες - Corporate Partners

TND FORWARD

Ακαδημαϊκός Συνεργάτης | Academic Partner

akto

Χορηγοί Επικοινωνίας | Media Sponsors

ert ERT WORLD RADIO fwni elladas RADIO PRWTO2 amna Global Sustain logo Logo GreeceAround 01 Hellas Pindakaas cropped SUPERGREEKS LOGO1 sigma group Action in Greece SYMMAXIA WEB

Υπό την Αιγίδα | Under the Auspices (τι σημαίνει)

Tourismougreece02 Ένωση Περιφερειών Logo 03 ΚΕΔΕ logo 04 Επιμελητήρια LOGO 05 GGAE 06 Πρεσβεία Logo rural ministryedited