fbpx

ΟΡΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στη 2η Ελληνο-Ολλανδική Έκθεση (GNEF)


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Διοργανωτής: Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Ελλάδα Παντού», με τον διακριτικό τίτλο ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «Ελλάδα Παντού», η οποία εδρεύει στη Γλυφάδα Αττικής, οδός Ανατολικής Ρωμυλίας αρ. 80, με Α.Φ.Μ. 997367670, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο και διαχειριστή αυτής, κ. Θωμά Σοπιλίδη (δυνάμει του υπ’ αριθμ. 22/ 21/03/2017 Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικούσας Επιτροπής της) και η οποία αναλαμβάνει τη διοργάνωση της 2ης Ελληνο-Ολλανδικής Έκθεσης / Φεστιβάλ (στα Ολλανδικά 2e Grieks-Nederlandse Expo / Fest) αποκαλούμενη στο εξής "GNEF".

Εκθέτης: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει στο "GNEF", εφόσον προηγουμένως έχει υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής μέσω της ιστοσελίδας www.gnef.nl ή έχει υπογράψει και αποστείλει τη Φόρμα Δήλωσης Συμμετοχής και τυχόν πρόσθετα έγγραφα παραγγελίας πρόσθετου εξοπλισμού ή υπηρεσιών και καταβάλλει προσηκόντως την απαιτούμενη προκαταβολή.

Χώρος Περιπτέρου: Ο διαθέσιμος χώρος έκθεσης χωρίς δομή περιπτέρου, εκφραζόμενος σε τετραγωνικά μέτρα στον συμμετέχοντα, του οποίου η θέση επιλέγεται από τον Διοργανωτή.

Περίπτερο: Ο διαθέσιμος χώρος έκθεσης, με δομή περιπτέρου, εκφραζόμενος σε τετραγωνικά μέτρα στον συμμετέχοντα Εκθέτη, του οποίου η θέση επιλέγεται από τον Διοργανωτή.

Κόστος Περιπτέρου: Το συνολικό οφειλόμενο ποσό για τη χρήση του χώρου του Χώρου Περιπτέρου ή του Περιπτέρου και για τις παρεχόμενες υπηρεσίες γενικού οργανωτικού χαρακτήρα που εκτελέστηκαν ή και θα εκτελεστούν από τον Διοργανωτή όπως αυτό ορίζεται στην αίτηση συμμετοχής.

2η Ελληνο-Ολλανδική Έκθεση / Φεστιβάλ (στα Ολλανδικά 2e Grieks-Nederlandse Expo / Fest) αποκαλούμενη στο εξής "GNEF": Το τριήμερο προώθησης και προβολής, του εμπορικού και διαπολιτισμικού διαλόγου μεταξύ της Ολλανδίας και της Ελλάδας. Το "GNEF" θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο «EXPO HOUTEN» που βρίσκεται στη Διεύθυνση Meidoornkade 24 3992 AE Χάουτεν, στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας στις 15, 16, και 17 Μαρτίου 2019 με ευθύνη του Διοργανωτή, και περιλαμβάνει έκθεση προώθησης και διαφήμισης ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, με δυνατότητα λιανικής πώλησης, και διάφορες άλλες παράλληλες συνεδριακές και καλλιτεχνικού τύπου εκδηλώσεις και δράσεις.

Για την πραγματοποίηση του "GNEF" στο σύνολό του, ο «Διοργανωτής» έχει μισθώσει τον εκθεσιακό χώρο στην αίθουσα με αριθμό 3 «HALL 3» εμβαδού 2100 Τετραγωνικών μέτρων που βρίσκεται εντός του εκθεσιακού κέντρο "Expo Houten"

Οι ώρες λειτουργίας του "GNEF" είναι οι παρακάτω:

 • Παρασκευή 15/9/2019 14:00 με 19:00
 • Σάββατο 16/9/2019 09:00 με 19:00
 • Κυριακή 17/9/2019 09:00 με 19:00

Το GNEF έχει θέμα την Ελλάδα, και τον εμπορικό - διαπολιτισμικό διάλογο με την Ολλανδία. Οι θεματικές ενότητες που μπορεί να δηλώσει συμμετοχή ο Εκθέτης (Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά) είναι:

 1. Προϊόντα
  Αγροτικά προϊόντα, Συσκευασμένα τρόφιμα ,Κρασί και Αναψυκτικά, Καλλυντικά, Χρηστικά αντικείμενα και δομές, Εξοπλισμός κ.α.
 2. Υπηρεσίες
  Τουρισμός, Ιατρικές υπηρεσίες και παρεμφερή,Εκπαίδευση,Καλή ζωή - Ευ Ζην (Well Being), Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη, Συμβουλευτικές υπηρεσίες, Μεταφορές κ.α.
 3. Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά και Δημιουργικές Βιομηχανίες
  Αγροδιατροφικός πολιτισμός, Τεχνολογίες πληροφορικής, Μουσική, Εικαστικές τέχνες, Ρούχα - Μόδα – Αξεσουάρ, Κινηματογράφος, Θέατρο, Λογοτεχνία, Φιλοσοφία, Αλληλεγγύη – Ακτιβισμός, Διαπολιτισμικός διάλογος / Πολιτιστική Διπλωματία κ.α.

Στο GNEF μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, εταιρίες και επιχειρήσεις από όλη την Ευρώπη, οι οποίες ενδιαφέρονται να δικτυωθούν επαγγελματικά και θεσμικά με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στο GNEF (B2b), και παράλληλα να προβάλουν, διαφημίσουν, και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, να πουλήσουν προϊόντα, υπηρεσίες και αγαθά στους Επισκέπτες (B2c).

Επισκέπτης: Το φυσικό πρόσωπο που εισέρχεται στο χώρο εκδήλωσης του "GNEF" πληρώνοντας εισιτήριο εισόδου, αποκτώντας έτσι πρόσβαση σε υπηρεσίες, προϊόντα ή αγαθά, εκδηλώσεις, κλπ που παρέχει ο «Εκθέτης» ή ο «Διοργανωτής » απευθείας στον Επισκέπτη.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι όροι αυτοί αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας που συνάπτει ο Διοργανωτής με τον Εκθέτη, και η οποία επικυρώνεται με την συμπλήρωση, υπογραφή και αποστολή της φόρμας δήλωσης συμμετοχής στον Διοργανωτή, είτε σε ηλεκτρονική μορφή, είτε σε έντυπη και την καταβολή της απαιτούμενης προκαταβολής.
Αποκλίσεις από αυτούς τους κανονισμούς είναι δυνατές μόνο μετά έγγραφη συμφωνία των μερών. Τρίτα μέρη που δεν μπορούν να θεωρηθούν ως Εκθέτες σύμφωνα με τα οριζόμενα στους παρόντες όρους- προϋποθέσεις δεν έχουν και δικαιώματα σε αυτούς.
Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή Εκθέτη, εφόσον κρίνει ότι το αντικείμενό του δεν συνάδει με το προφίλ του «GNEF» χωρίς υποχρέωση αιτιολόγησης προς τον Εκθέτη.
Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν καθ’ όλη τη διάρκεια προετοιμασίας και διεξαγωγής του «GNEF» να ενημερώνονται εκατέρωθεν, το συντομότερο δυνατόν και με κάθε πρόσφορο μέσο σε κάθε περίπτωση κωλύματος, προβλήματος, απροόπτων, τυχηρών ή γεγονότων ανωτέρας βίας που καθιστούν δυσχερή ή ανέφικτη τη μερική ή ολική διενέργεια του “GNEF” και δεσμεύονται ότι θα πράξουν ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν, ώστε το «GNEF” να πραγματοποιηθεί απρόσκοπτα, με το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.
Ο Εκθέτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα προϊόντα που θα εκθέσει και τα όποια θα πρέπει να πληρούν κάθε απαίτηση εκ του Νόμου και ο ίδιος να τελεί σε πλήρη νομιμότητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τις δραστηριότητές του.
Ο Εκθέτης είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά, την άφιξη και τη λήψη των αγαθών του (ή αγαθών για λογαριασμό του) εκτός και αν συμφωνηθεί διαφορετικά από τα μέρη με έγγραφη συμφωνία.

ΤΙΜΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ KAI ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το ενοίκιο των εκθεσιακών χώρων που αναφέρονται ως Χώρος Περιπτέρου/Περίπτερο καθορίζεται από τον Διοργανωτή και αναφέρεται αναλυτικά στο έντυπο «Φόρμα Δήλωσης Συμμετοχής».
Στην τιμή ενοικίασης περιλαμβάνεται η ενοικίαση του Χώρου Περιπτέρου/ Περιπτέρου κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας λειτουργίας και αποξήλωσης του "GNEF".
Η συνολική τιμή της ενοικίασης του Χώρου Περιπτέρου/Περιπτέρου και η συμμετοχή του Εκθέτη, επικυρώνονται με τα ακόλουθα βήματα:

 1. Με την συμπλήρωση και αποστολή του έντυπου «Φόρμα Δήλωσης Συμμετοχής» μέσω της ιστοσελίδας www.gnef.nl ή την υπογραφή και αποστολή στο Διοργανωτή όλων των απαιτούμενων εγγράφων με e mail, φαξ, courier ή ταχυδρομείο (Αίτηση συμμετοχής, Όροι – Προϋποθέσεις Συμμετοχής, τυχόν έγγραφα παραγγελίας πρόσθετου εξοπλισμού ή υπηρεσιών κλπ).
 2. Την καταβολή προκαταβολής ύψους 20% επί του συνολικού οφειλόμενου ποσού, εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ως άνω υπό στοιχείο 1. αποστολή.
 3. Την εξόφληση του υπολοίπου 80% εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της Δήλωσης Συμμετοχής και σε κάθε περίπτωση, όχι αργότερα από την Παρασκευή 15η Φεβρουαρίου 2019.

Στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η προκαταβολή του 20% εντός της παραπάνω προθεσμίας, η αίτηση συμμετοχής θεωρείται άκυρη και ο Εκθέτης αποκλείεται από τη συμμετοχή του στην έκθεση.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής εκ μέρους του Εκθέτη, ο τελευταίος υποχρεούται σε καταβολή ποινής ακύρωσης η οποία ορίζεται σε ποσό που ισούται με το:

 • 20% επί του συνολικού κόστους συμμετοχής όταν η ακύρωση συντελεστεί μετά την 30η Οκτώβρη 2018,
 • 50% επί του συνολικού κόστους συμμετοχής όταν η ακύρωση συντελεστεί μετά την 15η Δεκεμβρίου 2018,
 • 100% επί του συνολικού κόστους συμμετοχής όταν η ακύρωση συντελεστεί μετά την 15η Φεβρουαρίου 2019,

ανεξάρτητα από την ημερομηνία της αίτησης συμμετοχής.
Η ακύρωση συντελείται είτε μέσα από την ιστοσελίδα www.gnef.nl είτε με έγγραφο αίτημα που αποστέλλεται με πρόσφορο για τον Εκθέτη τρόπο, με ημερομηνία ακύρωσης αυτήν της παραλαβής του εγγράφου από τον Διοργανωτή.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Για λόγους εύρυθμης λειτουργίας του "GNEF", ο διοργανωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επιλογή του Χώρου Περιπτέρου /Περιπτέρου του κάθε Εκθέτη, τον οποίο και θα υποδείξει στον τελευταίο.

ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

 • Κατά τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας του “GNEF”, ο Εκθέτης υποχρεούται να διατηρεί το Χώρο Περιπτέρου / Περιπτέρου με επαρκή παρουσίαση, και τουλάχιστον παρουσία ενός εκπροσώπου του, προς εξυπηρέτηση του κοινού.
 • Οι Εκθέτες ή και οι εκπρόσωποί/ αντιπρόσωποι/ υπάλληλοί του, υποχρεούνται να φορούν τα καρτελάκια Εκθέτη.
 • Λιανικές πωλήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν με αποκλειστική ευθύνη του Εκθέτη.
 • Δεν επιτρέπεται σε εργαζόμενους ή εθελοντές ή σε οποιαδήποτε τρίτα άτομα που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί και δηλωθεί αρμοδίως από τον Εκθέτη και οι οποίοι δεν απασχολούνται από αυτόν, να συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στο Χώρο Περιπτέρου /Περίπτερο και/ή το "GNEF", εκτός εάν ο Διοργανωτής έχει δώσει γραπτή άδεια.


Ο Εκθέτης δεν δικαιούται:

 • Να εκχωρεί ή να επινοικιάσει ή με άλλο τρόπο παραχωρήσει το Χώρο Περιπτέρου/Περίπτερο ή μέρος αυτού σε τρίτους, χωρίς την έγγραφη άδεια του Διοργανωτή.
 • Να εκθέσει προϊόντα ή υπηρεσίες στο Χώρο Περιπτέρου/Περίπτερο για λογαριασμό τρίτων και στην περίπτωση που εντοπιστούν οφείλει να τα απομακρύνει άμεσα κατ’ εντολή του Διοργανωτή, εκτός εάν ο Εκθέτης είναι εξουσιοδοτημένος έμπορος ή αντιπρόσωπος για το τρίτο μέρος, γεγονός που έχει γνωστοποιήσει στο Διοργανωτή και έχει πάρει σχετική έγκριση του Διοργανωτή για τη συμμετοχή του στο GNEF .
 • Να επιτρέψει εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε τρίτους να κάνουν χρήση του Χώρου Περιπτέρου/Περιπτέρου για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτού που έχει συμφωνηθεί.
 • Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Εκθέτη να απομακρύνει άμεσα μη προβλεπόμενα προϊόντα, διαφημιστικό υλικό, ή προσωπικό με επιβάρυνση και ευθύνη του Εκθέτη.


Δεν επιτρέπεται στον Εκθέτη:

 • Να κάνει χρήση του Χώρου Περιπτέρου/Περιπτέρου με τρόπο που δημιουργεί πρόβλημα στους άλλους εκθέτες ή επισκέπτες, όπως θόρυβο, πολύ δυνατό φωτισμό, παρεμπόδισης των διαδρόμων, ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή όχλησης.
 • Να κάνει χρήση μουσικής στο Χώρο Περιπτέρου/Περίπτερο.
 • Να τοποθετήσει ή να χρησιμοποιήσει αγαθά, έπιπλα, πινακίδες ή διαφημιστικό υλικό με την ευρύτερη έννοια έξω ή πάνω από το Χώρο Περιπτέρου/Περίπτερο.
 • Να εκδώσει και να μοιράσει τιμοκαταλόγους, φυλλάδια ή οποιαδήποτε άλλη μορφή διαφημιστικού υλικού εκτός του Χώρου Περιπτέρου/Περιπτέρου, καθώς και στις εισόδους, εντός και εκτός του GNEF, χωρίς την έγγραφη άδεια από τον Διοργανωτή.
 • Να πραγματοποιήσει ηχογράφηση, φωτογράφηση, ή βιντεοσκόπηση αντικειμένων και προσώπων που δεν βρίσκονται στο δικό του Χώρο Περιπτέρου/Περίπτερο.
 • Να ζητήσει από τους επισκέπτες χρεώσεις εισόδου, αποζημιώσεις ή πληρωμές οποιουδήποτε είδους για να επισκεφθούν το Χώρο Περιπτέρου/Περίπτερό του ή να παρακολουθήσουν τις δραστηριότητές του.
 • Να παράσχει υπηρεσίες τροφοδοσίας (catering) ή να παραδίδει προϊόντα τροφοδοσίας στο Χώρο Περιπτέρου/Περίπτερο και γενικότερα του GNEF, έναντι πληρωμής ή οποιουδήποτε άλλου είδους αποζημίωσης, χωρίς έγγραφη άδεια του Διοργανωτή.
 • Να σερβίρει ο ίδιος με αμοιβή σε καθήμενους ή όρθιους, ποτό ή φαγητό στο χώρο του περιπτέρου. Υπηρεσίες τροφοδοσίας (catering) μπορεί να παράσχει μόνον ο Διοργανωτής.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΥ

Ο Εκθέτης είναι ελεύθερος, σε συμφωνία με τους όρους συμμετοχής και οδηγίες του Διοργανωτή, να οργανώσει το Χώρο Περιπτέρου/Περίπτερό του σύμφωνα με τις δικές του προτιμήσεις. Οι ώρες και ημέρες για το στήσιμο και αποχώρηση, που περιλαμβάνει και τον καθαρισμό του Χώρου Περιπτέρου/Περιπτέρου, θα ανακοινωθούν σε εύλογο χρόνο από τον Διοργανωτή.

 • Σε περίπτωση που ο Εκθέτης δεν εμφανιστεί για να ετοιμάσει το Περίπτερο του, στο χρόνο που έχει οριστεί από τον διοργανωτή, περάσουν 12 ώρες από την έναρξη του GNEF, και ο εκθέτης δεν ειδοποιήσει τον Διοργανωτή, η συμμετοχή του εκθέτη θεωρείται άκυρη, και ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το περίπτερο κατά την κρίση του. Στην περίπτωση αυτή δεν υφίσταται δικαίωμα του Εκθέτη για επιστροφή καταβεβλημένων ποσών σύμφωνα με τους παρόντες όρους.
 • Το ύψος των διαχωριστικών τοίχων του Χώρου Περιπτέρου/Περιπτέρου είναι 2,50 μέτρα, και δεν επιτρέπεται καμία κατασκευή να ξεπερνάει το ύψος αυτό, εκτός εάν συμφωνηθεί άλλως εγγράφως . Δεν επιτρέπεται να συνδέονται καλώδια στην οροφή της αίθουσας για διακοσμητικά Περιπτέρου, τέντες, φωτισμός κλπ.
 • Απαγορεύεται να καλύπτονται τυχόν συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος, θέρμανσης, εξαερισμού ή εξοπλισμού πυρασφάλειας που βρίσκονται μέσα, πάνω ή στο πάτωμα του Χώρου Περιπτέρου/Περιπτέρου.
 • Εάν κατά τη γνώμη του Διοργανωτή η διαρύθμιση και/ή η κατασκευή του Περιπτέρου δεν έχει ολοκληρωθεί πριν από το τέλος της περιόδου εγκατάστασης, ο Διοργανωτής δικαιούται, για λογαριασμό και με ρίσκο του Εκθέτη, να πράξει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την στοιχειώδη αποπεράτωσή του.
 • Ο Εκθέτης θα παραλάβει κενό και καθαρό τον συμφωνηθέντα Χώρο Περιπτέρου/Περίπτερο και οφείλει με το πέρας της εκθέσεως να τον παραδώσει στην ίδια ακριβώς κατάσταση.
 • Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, υπεύθυνος είναι ο ο Εκθέτης για τον καθαρισμό του Χώρο Περιπτέρου/Περιπτέρου, καθώς και την αποκομιδή τυχόν σκουπιδιών ή υλικών ανακύκλωσης, από το χώρο του GNEF.
 • Παρέχεται η δυνατότητα, κατόπιν επί τόπου συνεννόησης μεταξύ των μερών, αποκομιδής των σκουπιδιών ή υλικών ανακύκλωσης από το Διοργανωτή. Το κόστος θα ανέρχεται στα 150,00€ ανά 1.000 Λίτρα Χαρτιού ή Σκουπιδιών με ελάχιστη χρέωση τα 50,00€ (δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%).
 • Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από τον Εκθέτη ή/και τους εκπροσώπους, αντιπροσώπους, υπαλλήλους αυτού, στον Χώρο του Περιπτέρου/Περίπτερο, ή στους κοινόχρηστους χώρους, βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο. Το κόστος της ζημίας θα οριστεί μετά από επιτόπιο έλεγχο από τον υπεύθυνο του εκθεσιακού κέντρου EXPO HOUTEN, σε συνεργασία με τον Διοργανωτή, και οφείλει να εξοφληθεί επί τόπου άλλως θα γίνει έγγραφη αποδοχή του χρέους από τον Εκθέτη επί τόπου και εξόφληση εντός 7 ημερών από τη λήξη του GNEF.

Εάν ο Χώρος Περιπτέρου/Περίπτερο δεν καθαρίζεται επαρκώς ή και εγκαίρως, κατά την διάρκεια του GNEF ο Διοργανωτής δικαιούται:

 • Να μετακινήσει ή να αποθηκεύσει οποιαδήποτε υλικά, αγαθά ή συσκευασίες εις βάρος και κίνδυνο του Εκθέτη.
 • Να επαναφέρει το Χώρο Περιπτέρου/Περίπτερο στην αρχική κατάσταση στην οποία δόθηκε στον Εκθέτη, με κόστος που θα βαρύνει τον Εκθέτη.
 • Να καταστρέψει ή να πουλήσει υλικά και προϊόντα κατά την κρίση του, για τα οποία δεν είναι σίγουρο σε ποιον ανήκουν και τα οποία δεν έχουν συλλεχθεί από τον ιδιοκτήτη μέχρι και την 12η μεσημβρινή της επομένης ημέρας από την ημερομηνία λήξης του GNEF.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια λειτουργίας του GNEF, ο Εκθέτης να τοποθετεί η να αφαιρεί αγαθά και προϊόντα από το Χώρο Περιπτέρου/Περίπτερο καθώς όλες οι ανωτέρω εργασίες πρέπει να ολοκληρώνονται εκτός ωρών λειτουργίας του GNEF.
Ο Εκθέτης είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά, την τοποθέτηση και την παραλαβή από την έκθεση των προϊόντων του, εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά με τον Διοργανωτή.
Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για τα προϊόντα του Εκθέτη για τα οποία αποκλειστική ευθύνη έχει ο Εκθέτης.
Ο Εκθέτης είναι υπεύθυνος για τυχόν ζημιές που προκαλούνται από τη μεταφορά προϊόντων ή και εξοπλισμού στην αίθουσα του εκθεσιακού κέντρου. Ο Εκθέτης θα πρέπει να λάβει μέτρα για την πρόληψη ζημιών, μόνος του ή αν χρειαστεί, και είναι δυνατόν σε συνεννόηση με τον Διοργανωτή.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εκτός από το παρακάτω, ο Διοργανωτής δικαιούται να λάβει πρόσθετα μέτρα ασφαλείας που κρίνει αναγκαία για την ασφάλεια του GNEF.

 • Όλες οι έξοδοι, οι διάδρομοι, οι έξοδοι κινδύνου, οι σκάλες κ.λπ. δεν επιτρέπεται να εμποδίζονται μερικώς ή ολικώς.
 • Ο εξοπλισμός πυρόσβεσης πρέπει να είναι ορατός και να είναι προσβάσιμος ανά πάσα στιγμή.
 • Δεν επιτρέπεται η χρήση επικίνδυνων, τοξικών ή ιδιαίτερα εύφλεκτων υλικών για την επίπλωση ή και την διακόσμηση στο χώρο του περιπτέρου.
 • Δεν επιτρέπεται η χρήση, πώληση ή δειγματισμός συσκευών, θερμαντήρων, τζακιών κλπ. που περιλαμβάνουν χρήση φλόγας.
 • Δεν επιτρέπεται η χρήση ή κατοχή πάσης φύσης αερίου σε φιάλη ή άλλη μορφή εντός του κτιρίου.
 • Τα καλώδια και οι συνδέσεις που τοποθετούνται σε διαδρόμους και οδούς διαφυγής πρέπει να είναι κολλημένα και καλλυμένα με ανθεκτικές λωρίδες ταινιών έτσι ώστε να αποτρέπεται η πτώση και/ή το γλίστρημα.
 • Σε περίπτωση κινδύνου, ο Εκθέτης είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει αμέσως τις οδηγίες του υπεύθυνου ασφαλείας του Εκθεσιακού Κέντρου, του Διοργανωτή, και/ή της πυροσβεστικής.
 • Όλα τα προϊόντα του Εκθέτη είναι και παραμένουν δική του ευθύνη. Ο Διοργανωτής δε φέρει οιαδήποτε ευθύνη για ζημία, απώλεια ή κλοπή από το χώρο του περιπτέρου.
 • Ο Εκθέτης είναι υπεύθυνος για την εποπτεία του περιπτέρου κατά τη διάρκεια των ωρών εγκατάστασης, κατά τις ώρες λειτουργίας της έκθεσης και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης του περιπτέρου/χώρου.
 • Δεν επιτρέπεται σε κανένα να παραμένει στο χώρο κατά τη διάρκεια της νύχτας και εκτός των καθορισμένων ωρών της έκθεσης.

Ο Εκθέτης οφείλει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, και να ακολουθεί πλήρως τους κανόνες, τους κανονισμούς και τις οδηγίες που έχει δώσει ο Διοργανωτής, όσο και ο υπεύθυνος ασφαλείας του εκθεσιακού κέντρου Expo Houten όσο αφορά την ασφάλεια.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ – ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ – ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΕΚΘΕΤΗ

Με το παρόν δίδεται η σχετική συγκατάθεση από τον Εκθέτη στο Διοργανωτή να συμπεριλαμβάνει το όνομα – επωνυμία – λογότυπο - προφίλ - παρουσίαση αντικειμένου – site – ιστοσελίδα – στοιχεία επικοινωνίας του Εκθέτη στα σχετικά με το GNEF ενημερωτικά δελτία, διαφημιστικό υλικό, επίσημη ιστοσελίδα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γενικώς προωθητικό υλικό του αντικειμένου του GNEF. Ο Εκθέτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει εγγράφως την εν λόγω συγκατάθεση. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δε θίγει τη νομιμότητα του ήδη δημοσιευθέντος, αναρτηθέντος υλικού μέχρι της ανακλήσεως.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΣΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ) ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Ο Διοργανωτής δικαιούται να λαμβάνει και να διατηρεί αναμνηστικές φωτογραφίες και βίντεο από τη διοργάνωση του GNEF και τις δραστηριότητες κατά τη διάρκειά του. Το υλικό αυτό θα αποστέλλεται στους Εκθέτες και είναι δυνατόν να δημοσιευτεί στα έντυπα ή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Διοργανωτή και του GNEF ή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με το παρόν δίδεται η σχετική συγκατάθεση από τον Εκθέτη στο Διοργανωτή για φωτογραφίες ή βίντεο του Χώρου Περιπτέρου/Περιπτέρου του. Ο Εκθέτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει εγγράφως την εν λόγω συγκατάθεση. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δε θίγει τη νομιμότητα του ήδη δημοσιευθέντος, αναρτηθέντος υλικού μέχρι της ανακλήσεως.

ΕΥΘΥΝΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

 • Ο Διοργανωτής διατηρεί αποκλειστικά και μόνον την πηγάζουσα από το Νόμο ευθύνη για βαρειά αμέλεια και δόλο του ιδίου ή /και των υπαλλήλων του.
 • Ο Διοργανωτής δεν εγγυάται την επίτευξη συγκεκριμένου κέρδους ή οφέλους εκ μέρους του Εκθέτη εξαιτίας της συμμετοχής του GNEF
 • Σε κάθε περίπτωση ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για :
  • Οποιαδήποτε έμμεση ή αποθετική ζημία και/ή απώλεια
  • Απώλεια κέρδους
  • Απώλεια εισοδήματος
  • Απώλεια πελατείας
 • Ο Διοργανωτής έχει υπογράψει συμβόλαιο αστικής ευθύνης για γεγονότα που άπτονται της υπαιτιότητάς του.
 • Παραμένει όμως αποκλειστική ευθύνη του Εκθέτη να έχει μεριμνήσει για την ασφαλιστική κάλυψη των εκθεμάτων, προϊόντων ή και εξοπλισμού του καθώς και των υπαλλήλων, εκπροσώπων του για τα οποία είναι αποκλειστικά και μόνον υπεύθυνος και για τα οποία ουδεμία ευθύνη φέρει ο Διοργανωτής.
 • Ο Εκθέτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για ζημία που μπορεί να προκληθεί στα εκθέματα, εξοπλισμό, διακόσμηση, αποθέματα, περίπτερο ή οποιαδήποτε άλλη ιδιοκτησία του εξαιτίας φωτιάς, κλοπής, φθοράς, απώλειας ή βλάβης από πλημμύρα ή από ζημία που θα προκύψει από ενέργειες πυρόσβεσης
 • Ο Εκθέτης θα πρέπει να αποζημιώσει το διοργανωτή έναντι όλων των αξιώσεων τρίτων για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από τον ίδιο τον Εκθέτη, τους υπαλλήλους του και τους επισκέπτες του ή για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη μη τήρηση από τον Εκθέτη ή του υπαλλήλους του των παρόντων όρων.
 • Παρόλο που οι εγκαταστάσεις θα βρίσκονται υπό επιτήρηση καθ’ όλη τη διάρκεια του GNEF, ο Εκθέτης πρέπει να λάβει κάθε μέτρο τόσο κατά τις ώρες λειτουργίας του GNEF όσο και ειδικότερα κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης και της αποξήλωσης του περιπτέρου του, για αποφυγή φθοράς ,φωτιάς, κλοπής, ζημιάς, κλπ.
 • Ο εκθεσιακός χώρος θα φυλάσσεται από την έναρξη του GNEF μέχρι και τη λήξη του, ωστόσο ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για κλοπή, φωτιά, πλημμύρα, καταστροφή των εγκαταστάσεων και των εκθεμάτων από οποιοδήποτε λόγο η αιτία.
 • Κατά τις βραδινές ώρες κατά τις οποίες δεν λειτουργεί το GNEF για το κοινό, παρέχεται η δυνατότητα στους Εκθέτες να αποθηκεύσουν τα προϊόντα τους σε ειδικά ερμάρια με κλειδαριά, κατόπιν επιτόπου συνεννοήσεως και σχετικής χρέωσης.
 • Ο Διοργανωτής δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία υποστεί άμεσα ή έμμεσα ο Εκθέτης, οι υπάλληλοί του ή/και οι επισκέπτες του, εάν οι ζημίες αυτές προκλήθηκαν από τρίτους όπως ενδεικτικά αναφερομένων διακοπή της έκθεσης, ζημία λόγω κλοπής, καταστροφή ή οποιαδήποτε άλλη αιτία ζημίας.
 • Οι ειδικοί που επιλέγονται για επίσημες, υποχρεωτικές εργασίες όπως ενδεικτικά ο Official Electrical Contractor είναι ανεξάρτητοι εργολάβοι και ουδεμία σχέση έχουν με το Διοργανωτή.
 • Ο Εκθέτης είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά, την άφιξη και τη λήψη των αγαθών (ή αγαθών για λογαριασμό του) εκτός και αν υπάρξει ειδική έγγραφη διαφορετική συμφωνία μεταξύ Διοργανωτή και Εκθέτη.
 • Σε κάθε περίπτωση κι αν ενάντια σε όλα τα παραπάνω στοιχειοθετηθεί ευθύνη του Διοργανωτή, αυτή περιορίζεται στο ποσό της συμμετοχής του Εκθέτη στο GNEF ή στο ποσό για το οποίο είναι ασφαλισμένος ο Διοργανωτής για την εκάστοτε αιτία.

ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ

Εάν ο Εκθέτης δεν ακολουθήσει τους απαιτούμενους όρους, προϋποθέσεις, κανόνες, υποδείξεις ή οδηγίες του Διοργανωτή, ο Διοργανωτής δικαιούται να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προς ικανοποίηση των προαναφερθέντων όρων, απαιτήσεων, κανόνων ή οδηγιών.

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Είναι στη διακριτική ευχέρεια του Διοργανωτή να αποφασίζει τον κατάλληλο χειρισμό για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων γεγονότων, για τα οποία δεν γίνεται κάποια πρόβλεψη στο παρόν κείμενο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ο Διοργανωτής μπορεί χωρίς καμία ευθύνη να αλλάξει τις ώρες και ημερομηνίες έναρξης ή λήξης του GNEF ή ακόμα και να περικόψει τη διάρκειά του, όταν κρίνει ότι αυτό θα συνδράμει στην ομαλότερη και επιτυχέστερη διοργάνωση και διεξαγωγή του.
Ο Διοργανωτής δεν θα έχει καμία απολύτως ευθύνη έναντι του Εκθέτη, σε περίπτωση ματαίωσης του GNEF ακόμα και αλλαγής εκθεσιακού χώρου για λόγους ανωτέρας βίας., τυχερά και γενικά έκτακτα περιστατικά που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του όπως λόγου χάριν, πόλεμος, επιστράτευση, φωτιά, πλημμύρα, θεομηνία, φυσικές καταστροφές, στάσεις, τρομοκρατικές ενέργειες, απεργίες, εργατικές διεκδικήσεις, παραλείψεις των δημοσίων αρχών η του εκθεσιακού κέντρου, μη ετοιμότητα του εκθεσιακού κέντρου, δημόσια έργα που εμποδίζουν την καλή λειτουργία του GNEF κλπ.
Ο Διοργανωτής οφείλει ωστόσο να ενημερώσει τους Εκθέτες σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις.
Σε κάθε περίπτωση ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται για θετική ή αποθετική ζημία ή διαφυγόντα κέρδη των εκθετών, οι εκθέτες παραιτούνται από κάθε δικαίωμα προσφυγής σε οποιοδήποτε επίπεδο κατά του διοργανωτή.
Ο Διοργανωτής έχει τη δικαιοδοσία να ρυθμίσει τα πράγματα σε κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από τους ισχύοντες όρους, και έχει τη δυνατότητα να προσθέσει σε αυτούς ότι χρειαστεί για την εύρυθμη λειτουργία του GNEF.
Όλες οι επιστολές με τίτλο «ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΘΕΤΕΣ» που θα αποσταλούν στον Εκθέτη θα περιλαμβάνουν λεπτομερείς οδηγίες πρακτικής φύσεως για την διοργάνωση και τη λειτουργία του GNEF και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος.
Κάθε παράβαση εκ μέρους του Εκθέτη οποιουδήποτε άρθρου των παρόντων όρων- προϋποθέσεων συμμετοχής ή άλλων οδηγιών/ επιφυλάξεων του Διοργανωτή θα έχουν ως αποτέλεσμα την άμεση προσωρινή ή οριστική διαγραφή του Εκθέτη, χωρίς ο Εκθέτης να έχει το δικαίωμα αποζημίωσης ή συμψηφισμού. Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις ο Διοργανωτής μπορεί να διαθέσει τον αντίστοιχο Χώρο Περιπτέρου/ Περίπτερο όπως εκείνος κρίνει.
Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μέσω της ιστοσελίδας www.gnef.nl ή η αποστολή της υπογεγραμμένης Φόρμας Δήλωσης Συμμετοχής αποτελεί και ρητή αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων που περιγράφονται στο παρόν κείμενο καθώς και όλων όσων προσαρτηθούν εν συνεχεία με τη μορφή επιστολών με τίτλο «ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΘΕΤΕΣ» και παρέχει την εντολή στον Διοργανωτή να διευθύνει το GNEF εξ ονόματος του υπογράφοντος και εκ μέρους του βάσει των όρων και συνθηκών που έχουν τεθεί και αναφέρονται σε αυτά.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΥ

Κάθε τυχόν τροποποίηση των όρων του παρόντος θα ισχύει μόνο εφόσον καταρτιστεί έπειτα από κοινή έγγραφη συμφωνία των μερών, αποκλειόμενου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου.
Σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέρος, οποιοσδήποτε όρος ή οποιαδήποτε διάταξη κριθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο ή γίνει δεκτό από τους συμβαλλόμενους ότι έρχεται σε αντίθεση με τον νόμο ή είναι μη εκτελεστή, το κύρος και η ισχύς των υπολοίπων όρων – προϋποθέσεων του παρόντος κειμένου δεν θίγεται. Στην περίπτωση αυτή τα μέρη θα προσπαθήσουν να αντικαταστήσουν τον άκυρο όρο με άλλον έγκυρο ο οποίος θα ρυθμίζει το αντίστοιχο θέμα.

ΑΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΡΟΥ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ:

Σε περίπτωση αθέτησης, πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν κείμενο ή παράβασης των όρων του παρόντος κειμένου, τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν κατ’ αρχήν συνεργατικά, μέσω φιλικών διαπραγματεύσεων διεπόμενα από τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών να προσπαθήσουν να προβούν στην επίλυση της μεταξύ τους διαφοράς και αποκατάστασης της πλημμέλειας το συντομότερο δυνατόν. Εάν παρά τις προσπάθειες των μερών υπάρξει αδυναμία επίλυσης της διαφοράς και μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων, το θιγόμενο μέρος δικαιούται να προβεί στην καταγγελία της συμφωνίας για σπουδαίο λόγο.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η παρούσα συμφωνία διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς απορρέουσας από το παρόν που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών συμφωνείται ότι θα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Υποστηρικτές - Δωροθέτες

Υποστηρικτές - Δωροθέτες
Supporters - De prijzen worden beschikbaar gesteld door

www.natureseminars.gr www.altamar.gr www.biohotel.gr marmaribay.gr www.irenestudios.gr flexiphil.uk discoververia.gr www.courierpontos.com www.grieksegidsreizen.nl vvgn.eu vvgn.eu 5star

Εταιρικοί Συνεργάτες - Corporate Partners

TND FORWARD

Ακαδημαϊκός Συνεργάτης | Academic Partner

akto

Χορηγοί Επικοινωνίας | Media Sponsors

ert ERT WORLD RADIO fwni elladas RADIO PRWTO2 amna Global Sustain logo Logo GreeceAround 01 Hellas Pindakaas cropped SUPERGREEKS LOGO1 sigma group Action in Greece SYMMAXIA WEB

Υπό την Αιγίδα | Under the Auspices (τι σημαίνει)

Tourismougreece02 Ένωση Περιφερειών Logo 03 ΚΕΔΕ logo 04 Επιμελητήρια LOGO 05 GGAE 06 Πρεσβεία Logo rural ministryedited